rJ BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Mrtf. Voorzitter I >tr Bond van Technisc Personeel aan de Luchtvaartaf d e e - ling. Soesterberg. 3 14). Ciem. secretaris. 17 ÏIov'28 Ml. .Vethouder O.W. stelt aan de orde de "bespreking van de door hem ontworpen schema eener overee komst aan te gaan met de N.V. Centrale Slachtplaats te Soest. h vraagt door tusschenkomst van den Voor zitter de beschikking over een sehoollc kaal van de O.L. school te Soesterberg, en wel gedurende twee avonden in de we: De Voorzitter deelt mede dat het hoofd van de school geen bezwaren heeft tegen beschikbaarstelling van het lokaal geeft ±h een omstandig rapport in verba met zijn verzoek om maatregelen te will nemen tot invoering van een decimaal re gistratuurstelsel van de Ver. v.ïïed.Ge meenten en tot aanstelling van een vast ambtenaar met de registratuur te belast Tevens stelt de Secretaris in zijn rap port voor eenige wijzigingen te brengen in de afdoening van zaken op de onder scheidene afdeelingen. stelt voor den Raad over te leggen het rapport van den Directeur van O.W. dd. 8 October 1928 inzake aanwijzing van de uit te voeren werken bij werkverschaf fing. <y B E 3 C cd "o Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 837