A 7 g van de er overeeij Centrale sggen het O.W. dd. Lng van de rerschaf- BESLISSING. den Voor- n sehoollol esterberg,| in de wee het hoofd eeft tegen| okaal t in ver tal en te willj ecimaal re v.lled Ge-I n een vast te belastj zijn rap' te brengen| ie onder- [t de gehouden besprekingen blijkt dat Voorzitter nog steeds de oorspronke- Ijke bezwaren tegen verplichte overname [n het bedrijf blijft handhaven. Er irdt geen overeenstemming tusschen den [orzitter en de beide wethouders ver tegen, doch overeengekomen dat de beide tthouders nog eens een andere overeen- Jmst zullen ontwerpen. [sloten wordt gunstig op het verzoek te [schikken onder de gebruikelijke voor- larden en onder bepaling dat als ver leding voor vuur en licht f 0,75 per [ond aan de gemeente wordt vergoed. [t rapport wordt omstandig besproken; [entueele bezwaren en opmerkingen wor- [n door den secretaris verdedigd, waar de vergadering besluit zich daaraan refereeren en den Raad voor te stel- fen toe te treden tot het Registratuur- [reau der Ver. v.Ned.Gemeenten en Bur- peester en 7/ethouders te machtigen een hbtenaar in vasten dienst der gemeente kn te stellen tegen eene wedde van 1700,- met zes twee-jaarlijksche ver pogingen van f 1.50»- tot een maximum [n f 2Ó00,- per jaar. Deze ambtenaar pi in het bezit moeten zijn van een [ploma, afgegeven door de Vereeniging lor de gemeentebelangen. t rapport zal den Raad worden aange- den onder mededeeling dat voorloopig e werken zal worden uitgevoerd waar in krachtens genomen raadsbesluiten Ltvoering zal moeten worden gegeven en arvoor de geldmiddelen aanwezig zijn. K V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 4* >n/° j/1 v/V 1- 1-1 yï- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 838