NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. tl van de der op Diïisdag, den 2? November 192 8. Tegenwoordig de heeren: Mr, G.Deketh,Burgemeester. A.Endoniij k en, AJ S Xoender sïï.ethoud er s SecretarisJ G A.« Ba t e nburg.» Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den ZJ c.. 'iSo worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met /J van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, 7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 840