ui. e e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 3 11. Dir.van Openb. Werken. 13 13 idem. 23 Nov '28 Doss. 71/H 13IH. 13 eT. Verificateur Ver.Bed.Gemeenten Wethouder Armen zorg. Oir.0 0 enbWerken 23 Bov.'28 Doss.no 96/2 lü /- Dir.Openb.Werken. ,i£. E.J.van Lint. Soesterberg. 26 Bov'28 Doss.no. 70/2 19 Bov'28 biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. geeft in verband met het ingekomen adre van bewoners in de Birkt inzake verplaa sing van het woonwagenkamp het advies het kamp te verplaatsen naar een terrei gelegen te Koudhoorn en wel hoek Wiek- sloterweg en nieuw te projecteeren weg langs de lokaal spoorlijn Den Dolder - Soest zendt proces-verbaal van kasopneming bij den Gem.Ontvanger op 14 Sov.1928. stelt voor aan de echtgenoote van H.Bur man alhier een ondersteuning toe te ken nen van f8,- per week. doet ingevolge opdracht toekomen een pli voor het bouwen van vier noodwoningen 0; het terrein toebehoorende aan de Gemeen te kad. bekend alhier in Sectie G.no. 2059. Uit het rapport blijkt tevens dat de bouwcommissie zich met het plan kan vereenigen, doch voorstelt de woningen bouwen op het gemeente terrein gelegen tusschen de locaal spoorweg Soest - Utr en Pijnenburg zoo dicht mogelijk bij grens der gemeente.De bouwkosten door d. Directeur geraamd bedragen f 4ÓOO,-,docT zullen worden verhoogd met f 400,- wan neer de woningen gebouwd worden op het terrein door de gemeente bedoeld. bericht dat de boerderijbewoond door van Winden door den storm in de nacht van 25 dezer ernstig is gehavend. De ko< ten van vernieuwing vorderen een uitgaa van f 2000,-. vraagt ontheffing van het verbod van he houden van varkens in de bebouwde kom t Soesterberg. 4J 3 C CT> "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 841