<A J J. BESLISSING Be Tergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens als bij lagen gevoegd en geboekt onder de nrs. |12,313,323.325.326,en 329.in het desbe treffend register. L'et het advies van den Directeur kan de tergadering zich vereenigen.Besloten tordt den Baad dienovereenkomstig het koorstel te doen. nge ver- •gezeld vaa| riezen. ikomen adrej Jee verplaaj t advies een terrei.il .oek Wiek- eeren weg Dolder - pnemine Proces-verbaal zal den Raad ter ov.1928 «kennisneming worden aangeboden. van H.BurIïordt ^sloten, toe te kenn lAlvorens den Raad een voorstel te kun- Inen doen is het noodig het advies der [Gezondheidscommissie in te wihhen Dit [advies zal worden gevraagd. De Vergade ring besluit de noodwoningen te bouwen |op het door den Directeur aangewezen [terrein Sectie^ G no. 2059» Dij het sa menstellen van~ de exploitatierekening [kan rekening gehouden worden met een peekhuur van f 1,- men een pk woningen oj de Gemeen- ie G.no. tevens dat plan kan woningen tl gelegen oest - UtrE slijk bij ten door de ióOO,- ,docl 100,- wan- sn op het sld. iond door Insloten wordt voorloopig aan de her- Ie nacht I stelling geen uitgaaf te doen en het and. De koJacl-vies in ie winnen van de Grondbedrijfr 3en*uitgaaJcoia£aiss^e en 200 no0(üg <ie bouwcommissie >od van hel iwde kom ta Gelet op het advies van den inspecteur van politie wordt besloten adressant ontheffing te verleenen voor het houden van ten hoogste twee varkens en alleen gedurende de maanden September t/m April. cL. i-bJ. H [4, <H Cp/jck- IrrrfUjutxtu*^ is -1- KJ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. yc. a/té- - sLo AANMERKINGEN. -yz- ~//J V" V yjL+O-t**- -/- zy>'j r - 2 VT 1/ Cv v/j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 842