■3- jn- "o li I bbo. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur Afd.Soest R.K,Boeren en Tuindersbond. Fa.A.v.d.Beeren- karap. Soest. bil. Gem.Secretaris Ibli. Dir.Openb.Werken. 26 lTov'28 KORTE INHOUD. 26 Nov'28 Doss.no. 156/11 verzoekt den Raad bij eventueele oprich ting van een slachthuis de huisslachting vrij te laten. vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet tot het uitbreiden van hare bestaande bakkerij door het vervangen van den be- staanden oven door een heetwateroven en het bijplaatsen van een electromotor van 2 P.K. en van een kneeddeegmachine in he' perceel Veenhuizerstraat no»52 kad beken alhier in Sectie H nos. 3226-3227» biedt het 2e suppletoir kohier Hondenbe lasting 1928 aan,tot een bedrag groot f 4,-. adviseert tegen overtreding van art.53 i bouwverordening strenge maatregelen te nemen, en door publicatie in de plaatse lijke bladen een en ander ter kennis van de bouwondernemers en verdere belanghebb den te brengen. IU3. Ib Minister van Ï9 Nov'28 i vraagt de medewerking wat betreft de emi Arbeid,Handel en no.691 A.B. tie naar Canada, j Hijverheid. G.van Hummel. Agent van Politi Soest. 1 i UfF.H.Houbaer. Soesterberg. !22 Hov.f28 iX. idem. idem. vraagt vergoeding voor het onderhoud van zijn afgerichte en diplomeerde politie hond. verzoekt het door hem in exploitatie te nemen terrein te Soesterberg de naam te willen geven van Wilhelminapark. deelt mede bereid te zijn den aanleg en verharding van wegen in het door hem te exploiteeren terrein bij overeenkomst te regelen. deelt mede voornemens te zijn op zijn terrein gelegen tusschen ^erl.Schoolweg en Kerklaan een directiekeet te plaatsen, en vraagt of hiertegen geen bezwaar is. 3 C CP Dagteekening en volgnummer. l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 843