A. I y -/- BESLISSING. oprich-Bet adres zal den ■Saad- ter kennis wor- lachting»" gebracht. Ingezien aan de wettelijke voorschrif ten is voldaan en geene bezwaren tegen Jet verleenen van een vergunning bestaan Jorit besloten gunstig op het verzoek te leschikken overeenkomstig het rapport |iernevens als bijlage gevoegd onder no. (7! Hinderwet. Iet kohier zal den Raad ter vaststelling Jrden aangeboden. Iet advies zal worden opgevolgd. Besloten wordt in voorkomende gevallen te voorgestelde wijze van medewerking te verleenen. Besloten wordt den Raad voor te stellen Bis vergoeding uit te keeren een bedrag pan f 1,- per week. Besloten wordt den Raad t.z.t. daarom trent een voorstel te doen. 3esloten wordt den Directeur van O.ï, pp te dragen de noodige gegevens te ver strekken betreffende de kosten van aan leg en verharding der wegen nadat hij daaromtrent overleg zal hebben gepleegd tiet den exploitant. zijn .oolweg ar is. Te vergunninS "tot plaatsing tot weder Pzeggens toe verleend. egen plaatsing van een directiekeet estaat geen bezwaar .Aan adressant wordt Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. yi j C|- 1- UIL AANMERKINGEN. •j~

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 844