r van betaling Mj. s s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Notaris Dammers. E.J.van der Elier 20 Nov'28 6 Si Soest. Al 1 m X. W.E.L.K. Andrau. Den Haag. Curator G.Th.van Limburg Brouwer. Mij.tot Exploi tatie van Onr. Goederen "De Enghrand" Soestdijk. Dir.van Openb. Werken. 1111. )11 h. R.K. Armbestuur Parochie Soestdijk. De Voorzitter 124 Nov'28 KORTE INHOUD. vraagt telefonisch tegen welken prijs hi, de noodwoning aan de Verl.Talmalaan in het openbaar kan verkoopen. 21 Nov'28 22 Novl28 22 Nov'28 No.32/1 verzoeken verwijdering van de oude boon, staande tegenover perceel Kerkstraat 6, sloten v, noodwor. Irijs. eze aangc n handen jan Openb. bericht zich niet gerechtigd te achten Èan het sc tot medewerking inzake afstand van gron; en afbraak van den schuur om te komen tot de voorgestelde wijze van verbreedii van de Talmalaan. bericht een bedrag van f 127,08 te heb ben gestort in het Wegenfonds en vraagt uitstel/van het restant zijnde hetzeli bedrag geeft kostenberekening betreffende den aanleg van een rijwielpad van den Plaswe tot den °ssendamweg ten bedrage van f 306,50 Sesloten Terleenen deelt mede dat H.van Schalkwijk opgenome i is in het StJosephgesticht alhier en vraagt in de kosten van gemeentewege te willen bijdragen tot een bedrag van f per week. B deelt mede een onderhoud te hebben gehad psloten jet aanleg ilaatse wc raar op bes 0.te ma {aan indi ibject voc king kan 1 Ie bijdrag Ier le end. met den vertegenwoordiger der Ea.Wilson inzake de afrekening der kosten, verbond aan de levering van gegoten ijzeren buiz en hulpstukke:" ten behoeve van het gasbe drijf. Als gevolg van dat onderhoud be richt de fa.Wilson bij schrijven van 20 November 1928 op welke gronden harer af* I rekening met de gemeente berust. De Voor j zitter deelt mede, dat ook na de ontvang van dit schrijven het bezwaar blijft bes de ingezonden rekening te voldoen aang - zien in afwijking van de besteksbepaling door bijberekening van nadere algemeene onkosten zooals door de fa. worden geno hem onjuist voorkomt. Bchrijven <u 3 03 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 845