-L T- u. x BESLISSING. prijs hi, ilaan in iude boon, straat 6, achten van grom komen erbreedii lesloten wordt den notaris te machtigen je noodwoning te verkoopen tegen eiken rijs. AANMERKINGEN. geen eze aangelegenheid wordt ter afdoening jn handen gesteld van den wethouder^ an Openb.V/erken. 'an het schrijven wordt kennisgenomen. 8 te heb n vraagt e hetzel: nde den en Plaswe van opgenome Ler en jwege te van f 1 >en gehad t.Wiison verbond :ren buiz iet gasbe ioud be- t van 20 .ar er af* De Voor ontvang ijft bes n aang k bepalingfl terneene en geno| Besloten wordt uitstel van betaling rerleenen tot uiterlijk 31 Dec.192? te Iet aanleggen van het rijwielpad ter laatse wordt van groot belang geacht, kar op besloten wordt den Directeur van p. te machtigen tot aanleg over te jaan indien deze werkzaamheden als een Ibject voor werkverschaffing in aanmer king kan komen. Ie bijdrage ad f 1,50 per week wordt verleend. Besloten wordt de Pa. in dien geest het schrijven te berichten. telefonisch afgedaan staande de vergadering Vvo. 14/, r. 1-cPt '7 *1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. T) l J C a tb Lr" O^y-ec?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 846