S a c "o OK- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. lil" Ver.Soest Vooruit G.van Duinkerken. Bestuur der er. Volksonderwijs. Soesterberg. lüVtf- IJ3j. |JM). Ver.Vrijw.Brand weer. Soest. J.Hooder. Soesterberg. Wethouder O.W. 23 Hov'28 23 hov'28 26 Hot128 26 Hot'28 KORTE INHOUD. verzoekt den aad ingaande 1 Januari I929 de volledige kosten der nachttelefoon dienst voor deze gemeente ten laste der gemeente te nemen. brengt den &aad ter kennis dat de Soester Vrijw,Brandweer zich met geweld toegang verschaft heeft tot zijn erf en lande rijen, en verzoekt zich daarover te wil len uitspreken. vestigt de aandacht van den Haad op den toestand van de openbare lagere school te Soesterberg voor zooveel betreft het toe nemend aantal leerlingen en de geringe schoolruimte met verzoek over te willen gaan tot het doen bouwen van een nieuwe openbare lagere school. doet het voorstel eenige wijzigingen aan te brengen in de den Raad voorgestelde wijzigingen der Alg.Politieverordening. De Voorzitter deelt mede tegen de voorge stelde wijzigingen geen bezwaar te heb ben en stelt voor dienovereenkomstig den Raad te adviseeren verzoekt den Raad rekening te willen houden met de geografische ligging van Soesterberg en alvorens een beslissing te nemen te willen overwegen of ontheffing der verplichting tot slachten in de op te richten Centrale Slachtplaats mogelijk i's. deelt mede dat hem ter oore is gekomen dat de P.U.E.M. voornemens is een hoog spanning skabelnet van 100.000Voltte bouwen komende van Utrecht en gaande naar Amersfoort. Deze kabel zal gebouwd worden over de gemeentegrond ,de z.g. Soesterduinen Het komt hem voor dat de gemeente daardoor nadeel zal ondervinden tengevolge van waardevermindering van den grond en bederf van natuurschoon. Spreker stelt voor de Directie der P.U.E.M. te verzoeken te willen mededeelen of hetgeen vernomen is,juist is en zoo ja, of er gee mogelijkheid bestaat bij het bouwen van het net een andere richting te kiezen. 3 05 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 847