co B 6 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN, Aanduiding van den afzender. littl. Directie der Spoorwegen. DhU I Voorzitter TFSFa.'J.E. van Popta Soest, IS H Fl De Gascommissie lik/f. Voorzitter 16 Nqv'28 KORTE INHOUD. 28 Sept*2£ 19 bov.28 bericht bereid te zijn tot medewerking tot het totstand brengen van de verbree ding van den overweg in de ^almalaan tot 12 ^eter Deze bereidverklaring gaat echter gepaard met zeer bezwarende voorwa den.De wethouder O.W. acht de voorwaarder onaannemelijk wanneer de bepaling onder 1l genoemd onaf scheidenlijk aan de medewei king verbonden moet blijven Bovendien vindt Spreker het vreemd dat de kosten van het maken van den overweg door de Di. rectie der Spoorwegen bij schrijven van 26 Jan.1928, beduidend lager zijn opge geven als thans het geval is. deelt mede dat overeenstemming is bereik tusschen hem en de wethouders ten aanzien van het concept-overeenkomstaan te gaan met de N,V.Centrale Slachtplaats. Hij stelt voor het ontwerp- den Raad ter beoo deeling voor te dragen. verzoekt hem te willen vergunnen een booi verwijderen staande voor zijn garage .Be Secretaris deelt mede, dat hij persoonli, een onderzoek heeft ingesteld naar de vraag of het wel noodig is vergunning te verleenen hem is gebleken dat de boom eigendom is van den bewoner van het per ceel v.Weedstraat no.3 en niet staat 0 p gemeentegrond.hamens adressant is hem medegedeeld dat de bedoeling is hem het rooien te vergunnen uit oogpunt van het doorgaand verkeer over den Korte Melmweg doet onder overlegging van de noodige be scheiden het voorstel over te gaan tot verlaging van de gasprijzen ingaande na de meteropname van de maand December 192 De Commissie stelt voor over te gaan tot volgende gasprijsregeling a.een verbruik tot JO M3 per maand 12 ct b.alle verbruik boven 50 BI3 10 c.een tariefrecht van f6,- p.maand en re H3 verbruikt gas a 5 ct per M3. ie stelt voor den Raad een besluit ter vast stelling aan te bieden tot wijziging van zijn besluit dd. 2 October 1928 4e afd no.4-3-33 inzake belegging van gelden. ivorens et esloten di erzoeken et prij sv< erbreeden opgegevt 926 en d: 928. ordt besl< sloten woi hij voo] hoeft, doe enbare 'Mei j daartoe rkeer op c gelen. e vergadei m de gasc et voorste en Raad te agen. ordt beslc 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 849