He Voorzitter zegt dat Het den schijn heeft, dat Burge meester en /et houd er 5 hun .yil willen doordrijven, hetgeen geenszins het geval is, maar zegt nogmaals dat de verantwoor delijkheid niet Is te dragen, K* is in deze bijeenkomst reeds gezegd minder te geven dan de bestaande regeling en vraagt daaroa naar het adwes der beide commissies, De heer Busch «egt dat dia vermindering tenslotte van het arbeidsloon "een fooi" maakt. Hij weet rat armoede is en daar voor wil hij de arbeiders aparon, Hij neemt geen verantwoorde lijk voor de gevolgen van een eventueels loonsvermindering# Hij zal voor de arbeiders opkomen, ook al worden er agenten op geroepen wet karabijnen. De heer van -"locster concludeert, dat de heer Busch van Burgemeester en at houders zou willen, dat z 1.1 meer uitgaven deden dar. zij kunnen verantwoorden. Dat standpunt acht hij ten eenernale onjuist, fenslotte vraagt de Voorzitter den aanwezigen ha eren hoof delijk n- ar min gevoelen in deze aangelegenheid. De heer Doorram desgevraagd zegt ora reden dat hij geen anderen uitweg weet, zich voor net vooratol van Burgemeester en ethouders te verklaren. 3e hoer Grootewni wil uitzien naar aan middel om aam geld te komen. Hij vindt het treurig wanneer het .-zerk zou moeten worden stopgezet, .dij hoort, echter zeg en dat het onmogelijk is ergens geld vandaan te halen, Hij vindt da kindcrtoealagregeling niet noodlg omdat arbeid betaald moet worden voor arbeid. ver de bet tin- vm kindertoeslag wordt een kort princi pieel debat gehouden,welke echter door den Voorzitter wordt beëindigd met nogmaals het oordeel van Jen heer irootewal te verzoeken. Deze weet voor zich niet waar Het geld vaude-an kan komen. Op de vraag wat te doen ni. 3 weken werken met hoog loon en dan stopzetton of doorwerken met verminderd loon, verklaart hij als het beste middel om de zaak tot oplossing te krijgen, het loon te verlagen. De hoer van klooster is voor het rc-jz tel van Burgemeester en ethouders wanneer alle raadsleden daaraan mede spontaan steun ver1renen. De heer Busch blijft krachtige» tegenstand toonen. >e heer ie Bruijn vereenint zich met Het voorstel van Burgemeester en ethouders. vereengekoraen wordt op Donderdag X j J nuari a.s. des namiddags 2 uur apoedeischende vergadering v n den Raad te houden ter opnieuwo behandeling van het voorstel van Burgemees ter en ethouders, Be heer Busch acht deze aangelegenheid een drijven van Burgemeester en ethouders oa een aabefceeren van het door den ilaad uitgesproken standpunt. Hierna sluiting. De ...eeretaria, Je Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 84