yt/ A- $i. BESLISSING. Ilvorens eene beslissing te nemen wordt lesloten de Directie der Spoorwegen te |erzoeken te willen mededeelen waarin let prijsverschil kan bestaan in het lerbreeden van den overweg zooals deze |s opgegeven bij schrijven van 8 Jan. >6 en die bij schrijven van ló Nov. I28. lordt besloten. |sloten wordt adressant te berichten |t hij voor het rooien geen vergunning tioeft, doch hem verzocht wordt aan |enbare berken kennis te geven wanneer |j daartoe zal overgaan, zulks om het rkeer op den Korte ^elmweg te kunnen zelen. idige be-|e vergadering kan zich met het voorstel .n tot |an (je gascommissie vereenigen, ib voorstel zal met een gunstig advies 19k|en iiaa(j ter beslissing worden voorge- aan tot|„,, •geri. lordt besloten. AANMERKINGEN. vV üt-i-111. 3vl 4e afd.no. 4-3-35. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. CLsf (V>Vv-iiv1>A&"Vvv«*^ lA^C^i cU*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 850