s Ds(v I 3 lkS\ BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter W.Tan Diermen e.a Bewoners Talma- laan. Soest. Gemeentebestuur Utrecht. 4j. Voorzitter VP>. Diaconie Bed. Herv.uemeente T 5" l}5T. Joh.Klaassen. Vrdehofstr. 3a. Soest D.H.van Mill. Soest. 27 Bot'28 27 Bov'28 28 Bot'28 28 Bot'28 KORTE INHOUD. deelt mede dat hij met een hoofdambten Tan de Posterijen en xelegrafie een on houd heeft gehad over de mogelijkheid directe telefonische verbinding van S05 met Soesterberg, waaruit hem is geblete' dat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat eene zoodanige verbinding tot start zou kunnen komen.Spreker stelt voor w Hoofdbestuur der Posterijen en i'elegraf te s-Gravenhage in een toelichtend schrijven het verzoek te richten de tel fonische verbinding Soest-Soesterberg tot stand te brengen. richten tot den Raad een adres waarin zwaar wordt gemaakt tegen het nog niet uitvoeren van de werken verbonden aan: het verbreeden en vernieuwen van de Tal! malaan.De Voorzitter stelt voor het adr te deponeeren aangezien de Raad in vergadering van 28 Hovember jl. van het! adres heeft kennis genomen en de werk zaamheden inmiddels zijn aangevangen. zendt een exenplaar van de begrooting van den Keuringsdienst voor 'Waren voor het gebied Utrecht. doet het voorstel het raadsbesluit vanj 13 Januari 1928 inzake geslotenverkla' ring van eenige wegen in de gemeente V0j het rijden met motorrijtuigen op meeri twee wielen in één richting in werking te doen treden op doet het voorstel ten behoeve van het onderhoud van de armlastigen Gebr. Klei de gemeentelijke vergoeding te willen bepalen op f voor ieder.De wethou der van Armenzorg adviseert gunstig brengt onder den aandacht de slechte to; stand van de woning Vredehofstr. 3a» wenscht van de gemeente aan te koopen een stuk grond gelegen aan de Schrik! laan u 3 c CD O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 853