'5- ivi( s g 2? 1351). BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter 13 Mej .Klein-van Bommel. Wieksloterweg V. 24-1 Soest. S.Slechtenhorst ■•ieksloterweg ISSS"- (iem.Secretaris. 13 5o. Ver. tot Bestrijden van 'l'.B.C. Soest. 3 Bec'28 1 Dec28 3 i'J_ 3e Afdeeling. lBec'28 I 3 1rA 13 i Commissie Werk verschaffing. 'v/oni ng s t i cht ing "Patrimonium" Centraal Bureau voor Verificatie, 5 Gr' ravenhage. KORTE INHOUD. B 30 Nov'28 29 Kov'28 ho.1506 C stelt voor aan Mej.H.van Raalten te Baas tegen 1 Dec.1928 eervol ontslag te ver- leenen als tijdelijk onderwijzeres aan i\ o.l. school aan de Beetzlaan. vragen ieder voor zich de Beschikking over de nog vrijstaande semi-permanente woningen aan de Wieksloterweg. ontslag v/o floten wordt Klein-var eü te doen i verzoek va Uloopig afg vraagt machtiging aan Kej.A.C.van de Gijpt "besloter wegens extra typwerk verbonden aan de Belastingen een bedrag van f 20,- uit tel keeren. verzoekt de kosten, verbonden aan verple| ging van de patiënten Bijlevelt en de Ruig vanaf 1 Bec. a.s. voor rekening der| Gemeente te nemen. Toten wordi jiiging mede hvrage om si Ljze kan inz< letuur wordei mt de Ruig Komopatisi ch ten zijne rapporteert dat gebleken is dat het Bestl der Woningstichting "Ons Belang" niet wil medewerken tot afstand van grond voor zol veel betreft de strook gelegen langs dl Rijksweg Soesterberg - Amersfoort, om rel dat deze strook zeer waarschijnlijk door| het Rijk onteigent zal worden adviseert de werkverschaffing te doen aanvangen 10 -Cec.1928 zendt balans-winst- en verliesrekening pro I927 [vergadering de Wonins lit den Raai lit tot aan Dr wegaanle, ereenkomstL ploten word stellen in leau der Ve brengt advies uit inzake het voornemen van het bestuur der Woningstichting "Onslze aangeleg Belang" om over te gaan tot wijziging vaifmen worden, de statuten der Woningstichting t) 3 3 "O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 855