7' 7 BESLISSING. e Baas ver- aan J ontslag wordt verleend. ing ploten wordt omtrent het verzoek van nente|j. Klein-van Bommel èen nader onder- te doen Instellen. |t verzoek van 3.Slechtenhorst wordt [orloopig afgewezen. de Giejdt hesloten de machtiging te verleenen an de uit te verplefcloten wordt j±a± de adresseerende Ver- de liiiging mede te deelen dat zij hare ng derpvrage om subsidie op de gebruikelijke |ze kan inzenden. Tevens zal aan het fctuur worden medegedeeld dat de pa lent de Ruig voor zoover bekend niet in kt Homopatisch Ziekenhuis is opgenomen, |ch tenzijne huize wordt verpleegd. t Bestj iet v.'il oor zoj angs dj om rel k doorl oen ning emen g Ons ing val [vergadering kan zich met het standpunt de Woninstichting vereenigen en be at den Raad voor te stellen zijn be- lit tot aanvaarding van grond, bestemd br wegaanleg in dien zin te wijzigen. ereenkomstig het advies wordt besloten. sloten wordt de balans voor onderzoek stellen in handen van het Verificatie Peau der Ver.v.Ned.Gemeenten. e aangelegenheid zal nog in studie ge- men worden. \Jf' EP- j V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. SJ. -/£> &UV-C ct± i 6>- 2. - t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 856