1A lyir A L "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. I A i. G.van Duinkerken, Soest. 23 Nov'28 beklaagt zich in eon adres aan den Raad omtrent de handelwijze van denVrijw. Brandweer bij het blusschen van een bran aan den Korteweg op 31 October 1.1. Al. Ver.Volksonder wij s Soesterberg. verzoekt den Raad medewerking te verleen bij het stichten van een nieuwe o.l.scho Al. Voorzitter stelt voor de verzekering tegen brand ,g sloten voor de dubbele noodwoning aan de Verl.Talmalaan op te zeggen en de ver plaatste noodwoning van Verl.Talmalaan naar den Smitsweg (terrein N.van Kiooste te verzekeren tegen een waarde van f 200 H. Voorzitter r. Dir. Openbare 'Verken. Soest Idem. Ib Voorzitter stelt voor alsnog in de notulen op te nemen het door het college genomen beslu om het samenstellen van de balans,winst verliesrekening van het gasbedrijf vanaf IJ Mei I927 tot 31 Dec.1928 op te dragen aan het Verificatiebureau der Ver.van He Gemeenten. stelt in de vergadering de vraag of de wateronderzoekingen opgedragen moeten worden aan het Centraal Laboratorium te Utrecht dan wel aan een der apothekers t Baarn. deelt in de vergadering mede dat door hem in overleg met den wethouder wensche; lijk wordt gevonden de Batenburglaan en omgeving geheel te verbeteren.Daarvoor zal eöhter een verhoogd crediet noodig zijn ten bedrage van ongeveer f 5°CC>~- De directeur licht een en ander toe en toont een kaart waarop de uit te voere werken voorkomen. Na bespreking kan de vergadering zich met de plannen wel vere gen, doch zal alvorens een beslissing ge nomen kan worden een nadere specificatie der kosten door den Directeur gegeven mo ten worden. deelt mede dat het samenstellen van den legger der wegen is opgedragen aan den ot zichter J.J.Meurs .De werkzaamheden daar aan verbonden zullen in de avonduren moe ten worden verricht waarvoor te rekene 3 uur per avond gedurende 2/2 maand .Spre ker stelt voor den heer van Keurs daar voor een vergoeding toe te kennen van ee totaal bedrag groot f225»- 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 857