BESLISSING. 5n Raad Ljw. 2en branl .1. in verband, met dit adrc s zal aan O.van |uinkerken een s.chrijven worden gericht, ,rin hem verzocht wordt opgave te wil len doen van de geleden schade ondervon- en door de handelwijze van den Vrijw. randweer verleenle desbetreffende stukken worden aan den >.1.schoBethouder van Onderwijs ter hand gesteld iet verzoek daaromtrent zijn advies te dllen geven. trand ,v. aan de| de ver- alaan k-loostel n f 2 Ooi p te n beslui winst-I f vanafl dragen| .van Hef ordt besloten. idem. of de sten Lum te ikers tl door renschel an en ■voor odig 00,-. en voer el n de 1 verel ing gej icatie ven mol Besloten wordt het Centraal Laboratorium pe Utrecht te verzoeken het wateronderzoejk te leiden en van het resultaat daarvan plkenmale een beknopt schema te verstrek ten. gesloten wordt den directeur op te dragen 5en uitvoerig rapport inhoudende de Irolledige kosten én de dekking daarvan Dij het College in te leveren. den den oj i daar ïn moej •ekenej SpreJ .aar- 'an eel pf.et het voorstel van den Voorzitter kan le vergadering zich vereenigen zoodat lienovereenkomstig wordt besloten. AANMERKINGEN. 1 - 1 - v/V Vf-V. OVtitvtvyv </e- c\- f ri). X - 1 Hf. MfM-i - ri 1Vè|A.. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. C.A*. iCc (/w-vwvctcixX. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 858