IV eu 5 6 ~o jU. iil BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter idem. !V rl. Voorzitter Voorzitter Gedeputeerde Staten. Utrecht. 27 ilOV1 28 ie Afd. no.3567/ 2266. KORTE INHOUD. stelt voor eene beslissing te nemen om trent de waarneming van de functie van den -directeur van Openbare .verken ingeval van afwezigheid of ontstentenis. doet het voorstel den heer C.F.V. Rietveld met ingang van 1 Januari a.s. vast aan te stellen als opzichter-teekenaar in dienst der gemeente, tegen eene wedde van f I7CO met drie 2-jaarlijksche verhoogingen van f 200,- en drie 2-jaarlijksche verhoo gingen van f 100,- tot f 2000,- stelt aan de orde de behandeling van: a. de begrooting voor het jaar 1929 van L Vegenfonds b. de begrooting voor het jaar 1929 van kt Grondbedrijf. wenscht alsnog in de notulen opgenomen te zien dat bij het besluit van het College als gevolg van de overstrooming der Eem de Hieuwesteeg voor het doorgaand verkeer is gesloten.Deze sluiting kan thans ingaai de 3 Dec.1928 worden opgeheven waartoe Spreker het voorstel doet. besluiten tot 1 Dec.1968 goed te keuren het besluit van den Raad dd. 2 Oct.jl. strekkende o.m. tot het verleenen van vergunning aan de ÏT.V". Arnhemsche Water leiding Mijgevestigd te Arnhem om in de gemeente Soest in eigendom toebehoorei straten pleinen, paden, wegen en watert tenbehoeve van de levering van water indi gemeente, waterleidingbuizen met daarbij hoorende toestellen te leggen te hebbe en te onderhouden, zulks onder de voor waarden en bepalingen, voorkomende in de daarbij behoorende bijlage en wel voor hel gedeelte der gemeente gelegen ten noord| van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort zoo als zulks op de in art.9 der vergunnings waarden bedoelde kaart met een scheiding lijn in blauw is aangegeven. Dit besluit gaat vergezeld van een schrij ven van 27 hov.1928 le afd.no.3557 "22' waarin Gedeputeerde Staten op eenige pun ten de aandacht vestigen. esloten w e regelen oor liet j; eur Openb; eer J.Tb.A 93O J.J.Mc m den Ras s begrootj orden geds ontwerp- 1 Grondbed n den Raa sboden. ïsloten wo: Jee. 1928 >en te ste! sloten woi irdere uiti 3 C as Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 859