A' Rietveld aan te dienst f I7OO en van hoo- an: 9 van h( 9 van hi BESLISSING. :esloten wordt de waarneming als volgt e regelen: oor liet jaar I929 tot waarnemend direc- eur Openbare '/erken aan te wijzen den eer J.ühAvan Noesel en voor het jaar 93O J.J.l/Ieurs. n den Raad zal bij de behandeling van je begrooting 1929 nevenstaand voorstel prden gedaan. ontwerp-begrootingen van het ■Vegenfond 1 Grondbedrijf worden goedgekeurd en zul sn den Raad ter vaststelling worden aan- pboden. omen te ollege r Sem rerkeer 3 ingaai /aar toe euren j 1 van water- om in ehoorerl watereli er indi irbij hebbel /oor- in de /oor he 1 noord t 300- mings- jiding psloten wordt de Uieuwesteeg,ingaande Jee. 1928,voor het doorgaand verkeer pen te stellen. fsloten wordt aan deze aangelegenheid erdere uitvoering te geven. schri 5*7 -22< ;e pun vyU Vi- TL 1/ Ar f-*'4*? V.Al «r 5ri om- 5 van ingeval Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. [f tof cietXuU 4- l- ff N 3b>cc. Lt 0 cca. Ut f atj, 5- b«lA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 860