ITÓT. jy BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. I V$<i Centraal Bureau voor Verificatie s-Gravenhage. ILtfl. Idem. 3 Bec28 No.1967 R. rapporteert de controle gehouden op 7 Nov, 1.1. van de administratie der Woning stichting "Ons Belang" te Amersjgort. Uit het rapport Blijkt o.a. dat achtersta in de huurinning per 1 Oct. 1928 bedroeg f 1153»72 welk bedrag volgens meening van dat Bureau zal toenemen. 4 Bec.'28 No.1987 R. Bestuur der Ver. "School m/d Bij- belï Soest. 30 Nov.'28 besloten I stichting lienhuurac: 1 strenge ia lacht er sta: |zoo zulks |te treffei hpoedig mi 1 stichting' Ir/orden te Iregelen r> lregelen z; ■dat dan d< Lorden tej rapporteert het geconstateerde bij de ge-HVan het rs houden kasopneming van den gemeente ontvanger op 14 Nov. 1.1. Uit het rapport| blijkt dat een en ander in orde is be vonden en dat de administrat e volledig was bijgewerkt. Ten aanzien van nog te innen belastingen valt op te merken dat de achterstand is te wijten aan het laat opmaken der kohieren. doet het verzoek om voorschot op de ge- l^esloten v meentelijke vergoeding overeenkomstig Inseeren c art.101 L.0. ten behoeve van de bijz. Itot vastsl lagere school aan de Middelwijkstraat 36ilvoorschot alhier, en wel over het tijdvak van 1 Iberekend 1 Oct.1928 tot 1 Jan.1929. Leger des Heils Utrecht iV^h- Ged.Staten. Utrecht. 1 t>e< '28 wenscht een collecte te houden op 10 Bec. tot 12 Bec.a.s. 27 Nov'28 3e Afd. no.3094/ 2467. onthouden de goedkeuring aan het besluit van den Raad van 13 Bec.1927 No.5-3-40 tot verkoop van het daarbij omschreven perceel aan J.v.d.Velden of zijn nader aan B. en W, te noemen lastgever (last- geefster). In een begeleidend schrijven van d^kelfdendatum en nummer vertrouwen het College van Ged.Staten dat het Colle ge van B# en V, zal willen bevorderen dat het belang der gemeente voortaan betel wordt gediend door een zorgvuldigerbe- handeling van verkoop en verhuur-beslui ten o.m. door een afdoende schriftelijke vastlegging van alle afspraken en overeen' komsten. De collect A.an den Ra medegedeel dat W.v.d hier in kc aan de gen gedeelte I no.4679 te van 40 1 f 2000,- het raadst 5-3-15 v°c Tan het te lingsplan raadsbesli welke gror genomen aan den Rs sluit te r doelde gi som van f Tan intrel sluiten. 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 863