L t- 'X7^7 BESLISSING. «Besloten wordt het Bestuur der V/oning- Jstichting te v/ijzen op deigeconstateer- Idenhuurachterstand, en op te dragen [strenge ma.atregelen te nemen opdat de achterstand alsnog worde ingehaald, en zoo zulks niet mogelijk is maatregelen te treffen dat deze huurderving zoo spoedig mogelijk een einde neme.Het Jstichtingbestuur zal daarbij verzocht porden te willen mededeelen welke maat regelen reeds zijn genomen en welke maat [regelen zij zich voorstelt te nemen op- Idat dan de bezwaren van het College zal porden tegemoet gekomen. pan het rapport wordt kennis genomen. pesloten wordt den Raad gunstig te ad- Iriseeren door aanbieding van een besluit Itot vaststelling van het te verleenen [voorschot tot een bedrag van f 276,65 [berekend tegen f 14,11^2 per leerling. 10 Dec.iDe collecte zal niet worden gestuit. pan den Raad zal een en ander worden [medegedeeld en ter kennis worden gebrach"|; [dat W.v.d.Velden aannemer wonende al- [hier in koop wenscht aan te nemen een [aan de gemeente toebehoorend terrein |gedeelte Kad.bekend alhier in Sectie H no.4679 ter breedte van 14 en ter diepte |van 40 Meter, voor en om de som van 2000,- zulks onder voorwaarde dat [het raadsbesluit van l6 Maart 1925 no. 15-3-15 voor zooveel betreft den verkoop van het terrein no.47 van het verkave lingsplan Julianaplein alsmede het raadsbesluit dd. 2 Mov.1927 no.5-3~3d welke grondverkoop niet door hem is aan genomen wordt ingetrokken. Tevens zal aan den Raad worden voorgesteld het be sluit te nemen de door v.d.Velden be doelde grond te verkoopen voor de ronde som van f 2000,- en onder voorwaarde van intrekking der hiervoor bedoelde be sluiten. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. fe extef yc <246^ y- 2c AANMERKINGEN. J ■2* t S - J '.f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 864