f uij. S S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. f. Voorzitter KORTE INHOUD. stelt voor onder terugzending van het o- bericht en raad door Ged.Staten gezonde adres van N.van -Dijk inzake water veroc reiniging langs den Hoorderweg >&EXHgx±g zjeh&kh aan het College van Ged.Staten omstandig mede te deelen wat ter voor ziening in dezen toestand door B. en 'J, is gedaan, en nog voornemens zijn e doen wanneer de Raad daartoe zijne mede erking verleent. idem. idem. Gem. Secretaris Mej.Klein- v.Bommel. Soest. I 3 ^ec'28 stelt voor aan H.Elbersen, Verl.Schoolw: lb. te Soesterberg de vraag te stellen of hij op de hem gestelde voorwaarden nog prijs stelt op aansluiting aan de g leiding. stelt voor den secretaris namens het col lege af te vaardigen naar de opening der Historische Tentoonstelling Het Gooi en Omstreken op Zaterdag, 15 -December a.s. legt de Vergadering over de ingekomen sollicitatiestukken naar de te vervullen betrekking als tijdelijk ambtenaar ter secretarie te belasten met de nieuw in te voeren registratuur. vraagt de herschikking over een semi-per manente woning aan den V/ielsl. weg. Thans is bij het desbetreffend verzoek een rapport gevoegd van den inspecteur van politie dd. 11 Dec.'28 no.39/4 Secretaris Voorzitter biedt ter beslissing aan een ingevuld formulier tot het aanvragen van een gla verzekering der Semi-permanente-woningen aan den tfieksl. weg. bij de Glasverzeke ring Mij. "Securitas" te Rotterdam. brengt ter kennis van de Vergadering dat bij hem als Burgemeester een verzoek is binnengekomen om vergunning tot het mogei organiseeren van een kermis d'été zul lende de opbrengst daarvan komen ten bat' van de Soester Voetbalclub Besloten i vermelde 1 'an de med <y 3 C _D3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 865