X t r^" n het col ïing dei rooi en ;r a.s. :omen irvullen :r ter iuw in lemi-per ;g. rzoek cteur '4 vuld en glas oningen erzeke m. ing dat zoek is et mogei zul ten bat' BESLISSING. AANMERKINGEN. Overeenkomstig het voorstel wordt be> sloten. 0 het gezondei r veron EXHgXtï taten voor- en 1 e ie mede. 3choolwe|.i"ordt besloten, tellen irden m de ga De Secretaris verklaart deze opdracht te aanvaarden, zoodat dienovereenkomstig wordt besloten. Besloten wordt de sollicitatiestukken te zenden aan den leider van het Registra tuurbureau der ^er. van Ned.Gemeenten met verzoek daaromtrent een advies te illen uitbrengen. p grond van de verkregen inlichtingen wordt besloten de gevraagde woning niet aan verzoekster te verhuren. Besloten wordt de verziering bij neven- vermelde Maatschappij af te sluiten. AlH-«- SL v4)(. iaL 1/ yt. \<A) c\^i- wf. P - j 'an de mededeeling wordt kennisgenomen. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. «/JTVWUM' ClA cCuiw

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 866