31 V 1Ï JJ3' IMü o S S li 13)( 13 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. X. Voor zitter Voorzitter T Wethouder O.W. Wethouder Enden dijk I Dir. Opent», ./erken P.Bakker Veenhuizerstraa O.G.Rosenboom. Soest. F.v.d.Hoeven. Soest 4e Afdeeling. KORTEiNHOUD. stelt voor bij den Raad een voordracht aanhangig te maken tot het geven van namenl aan een tweetal wegen, t.w. a. de weg loopende paralel den Heideweg te noemen Ericaweg. b. de verbindingsweg Banningstraat - Post-| weg te noemen Regentesselaan. acht het gewenscht dat de Vergadering aan neemt dat de Wethouder van O.W, iederen Maandagavond van de maand zitting houdt in de hulp-secretarie te Soesterberg, en goed gevonden wordt dat de wethouder ge bruik maakt van een huurauto. zou in verband met de werkverruiming wen- schelijk vinden dat aan ^penb.Werken alsnoJ een crediet werd toegestaan voor het schil] deren der Openbare school in de KerkebuuH rapporteert de wenschen van de H»V. Cen trale Slachtplaats alhier ten aanzien van enkele wijzigingen aan te brengen in de concept-overeenkomst aan te gaan tusschen de gemeente Soest en de E.V. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen vraagt ontheffing van art.47 der Bouwveror dening. L'ordt bes Le Vergad le doester' [gen met h .anneer di Igrooting Iverd ten i Iden Raad 1 1928 alsn< Ha bespre! 12,13, een: |dier voeg» 1 notulen ii (Besloten i 1 ie enen ovt nevens al in het de volgnos: 133 5f terwj |besl. dd.3] Overeenkoi teur van verzoek bi vraagt vergunning tot het plaatsen van eeni bouwwerk voor de daarvoor vastgestelde rooi lijn. vraagt ontheffing van het bepaalde bij art. 13 der Bouwverordening. stelt de vraag of het maken van het rijwiel pad Plasweg - Qssendamweg niet door den Raad als object moet worden aangewezen. de vraag i w 3 C O! O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 867