wz êsL BESLISSING. AANMERKINGEN. ,/ord.t "besloten. 1/ IJe Vergadering keurt zoowel de zitting Ie Soesterberg goed en kan zich vereeni- Igen met het huren van een auto. - g wen-B .anneer de Dorecteur van O.W. een be - n alsncwgrooting van kosten zal hebben ingele- t schilJverd ten genoege van den Wethouder zal aan rkebuurlllen Raad bij wijziging van de begrooting 1928 alsnog een crediet worden gevraagd. Cen- bespreking worden de artikelen 1,5,8, en van |12,13eenigszins gewijzigd en wel in n de Idier voege als in de bijlagen tot deze sschen «notulen in roode inkt zijn aangegeven. (Besloten wordt de vergunningen te ver- lleenen overeenkomstig de besluiten hier- nevens als bijlagen gevoegd en geboekt 1 in het desbetreffende register onder de voignos: 330,331,332,333.337.338en339, 335t terwijl de vergunning, verleend bij oesl.dd.31 Oct1926,ho11wordt ingetr trokken. 1 Overeenkomstig het advies van den direc teur van O.W. wordt afwijzend op het verzoek beschikt. idem. idem. Me vraag wordt ontkennend beantwoord, U 1- K I Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. jk.x- ixx). bLTWL 0 /rf Sjï \oCvfr h/° l L t v/< ^z- e -/ 7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 868