e e c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ei o i Voorzitter ILj X- j Qerü»secretaris. KORTE INHOUD. stelt voor tegelijk bij de voordracht in zake de toekenning van kindertoelagen aan verzoekers G.T. van Vliet e.a. den Raad voor te stellen een algemeene regeling ten aan zien van het verleenen van kindertoelagen vast te stellen overeenkomstig het ont- werp-besluit behoorende tot deze notulen. deelt mede dat de heer R.Swaëer hem heeft medegedeeld bereid te zijn de grondeige naren van perceelen, gelegen langs den Eigendomweg te bewegen de gronden aan de gemeente af te staan noodig tot alge- heele verbreeding van den Eigendomweg wan neer hem daartoe de noodige gegevens van Openbare «/erken worden verstrekt. Ivereenkor itter woi ïsloten wc .ohten dat mik zal ui [recteur ;m de nooc opdracht ils gegeve I 4J 3 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 869