e E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IMJb. De Voorzitter stelt voor den Ra.ad de hierna te noemen hesluiten ter vaststelling aan te bieden a. een besluit tot belegging van f 1000, wegens uitloting per 1 Pebr.1929 van een obligatie f 1000,- gem.Utrecht 1913 n0* 664 (gewoon bezit); b. een besluit tot wijziging van het raadsbesluit van 10 Sept.1928 4e af no.4-3-29 inzake belegging van gelden1 c. een besluit tot aangaan van een tijde lijke kasgeldleening met de ïïederl. Bank tot een bedrag van hoogstens f 325.OOO,- ten laste van het dienst jaar 1929; d. een besluit tot het in o-^nderpand ge ven van obligatiën toebehoorende aan Gemeente in verband met de tijdelijke kasgeldleening aan te gaan tot een be drag van ten hoogste f 325*000,- e. een besluit tot opneming van ten hoog ste f 30.000,- voor den dienst 1929 bij de Bank van ITederl.Gemeenten te s-Gravenhagekrachtens aangegane rekening-courant overeenkomst. f. een besluit tot het opnemen van gelde in rekening-courant van de in deze ge rneente werkende woningbouwvereeniging en stichtingen tot een maximum bedrag van f 50.000,- voor den dienst 1929» g. een besluit tot wijziging der gemeent begrooting 1928 h. idem. i. idem. De Voorzitter deelt mede dat de Dinanciee le Commissie bij haar rapport van 17 Oec. 1928 aan het College verzoekt maatregelen te willen treffen opdat tijdig den Raad de credietaanvrage bereikt, en er prijs op stelt alsnog te worden ingelicht voor welke doeleinden het in besluit no.1-2- 175 aangevraagde crediet ad f 3000,- ter verhooging van post volgno.291 (Onderhoud van straten en pleinen enz.) is besteed geworden. Tevens stelt de Commissie de vraag of deze post behalve de reeds aang« vraagde f 3000,- nog niet verhoogd moet worden met een gelijk bedrag van f 3000,- Omtrent de verhooging van de posten 292 en 295 van voormeld besluit resp. met f 500,- en f 300,- wenscht de Commissie ingelicht te worden. De Voorzitter deelt mede dat hij, zoowel d AfFinanciën^ als Openbare Werken heeft opgedragen naar aanleiding van het rapport te berichten. CJ 3 3 D3 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 873