BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. S -SP "o Aanduiding van den afzender. ihsöH. De Voorzitter. KORTE INHOUD. stelt aan de orde het aan den Haad te vragen crediet.voor den aanleg van de Batenburglaan. Blijkens rapport van den Directeur van Opent. Werken dd. 13 Dec. 1928 Doss. no. 23/16 zullen de totale kosten bedragen f 14.120,-, Bij den ver koop van den grond aan den heer Couturier raadsbesl. 13 Jan.1928 afd.3 no.179/270 Grondbedrijf Complex 14 werd een bedrag- van f 4800,- boven de koopsom gestort in het wegenfonds teneinde deze gelden t.z.t aan te wenden tot verbetering van de Ba tenburglaan, zoodat alsnog een extra ere diet tot een bedrag groot f 9320,- zal noodig zijn.Blijkens rapport van de Com missie op het Grondbedrijf dd. 18 Dec.'28 Doss, 23-17 adviseert zij overeenkomstig het rapport van den directeur van 0..,. te besluiten, doch daaraan te verbinden dat een afzonderlijk rijwielpad op het trot toir langs het Vliegkamp wordt aangelegd. De bedoeling van den Dir. van O.W. is de kosten van dezen aanleg op de boekwaarde van de gronden behoorende bij Complex 14 van het Grondbedrijf bij te schrijven.De Voorzitter merkt op dat alsdan de boek waarde zal stijgen tot rond f 1,07 en merkt daarbij op dat bij toepassing dezer bijschrijving allereerst uitgemaakt moet v/orden of de gronden in de toekomst be stemd zullen worden tot bouwterrein, aan gezien tot heden de bedoeling heeft voor gezeten deze te bestemmen tot plantsoen. Zijn persoonlijk oordeel is dat de uitga ven aan deze verbetering- verbonden voor de gem. financiën te zwaar zijn en hem wenschelijk voorkomt de verbetering tot stand te brengen op eenvoudiger wijze en met minder kosten.De beide wethouders zijn van oordeel dat deze gunstig gelegen terreinen als bouwterrein moeten worden aangewend, daargelaten of nog een gering deel der oppervlakte voor plantsoen in aanmerking zal moeten v/orden gebracht. Zij wenschen den Baad voor te stellen de Batenburglaan aan te leggen overeenkomst' de wijze voorgesteld door den Dir. van O.W. en daarvoor een crediet toe te staan tot een bedrag groot f 14.120,- te dekken door de bijdrage Couturier ad f 4800,- en door een leening ten laste van complex 14 tot een bedrag van f 9320,- ii) 3 C Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 875