ld te m de ran den Dec. )tale len ver- couturier -79/270 bedrag ;stort in .en t.z.t 1 de Ba- :tra cre> - zal de Com- Dec. '28 [komst ig l O.w. te den dat t trot- ngelegd. is de kwaarde plex 14 jven.De boek- 7 en ng dezer kt moet st be- in, aan- ft voor- ntsoen. e uitga- 1 voor tl hem ig tot ij ze thouders gelegen vorden gering ïn in tcht. .len de ;enkomsti van ;e staan dekken 500,- en ïplex 14 BESLISSING 13ij meerderheid der vergadering wordt [besloten den Raad voor te stellen de 3atenburglaan aan te leggen overeenkomst bet rapport van den Dir. van 0.,V'. geamen ieerd door de Commissie van het Grondbe drijf volgens rapport van 18 Dec.1928 Joss. no. 23/17 ea daarvoor een crediet te verleenen ten bedrage van f 14.120,- hen ontwerp-wijziging der gemeente- en bedrijfsbegrooting 19:8 zal den Raad «orden aangeboden \y/' U- h- uï. /.*- //(f s-/- /(f I Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. IS Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. y C. f- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 876