6 S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 4 0 51 Pe "Voorzitter IHö^. IR.Oosterbeek e.a. Spest. 10 Oec.'28 stelt voor over te gaan tot vaststelling van een besluit tot wijziging van het be sluit van 15 Oct.1928 3e afd. no.2Ó-l-l< inzake ontheffing schoolgeld verleend aan J.van Koon e.a. alhier. verzoeken den Kaad bij de oprichting van een slachthuis de huisslachtingen vrij te laten „rordt van OóY J.Pelle e.a. v.Lenneplaan 39 Soest Iho 4 1/0 17 Hov.'28 vestigt de aandacht op onvoldoende afwate ring van de voor hun perceelen gelegen gre pel. Oir. 0penb...:erken.jl7 Dec.'28 idem. zendt exploitatie-rekening van de nog te bouwen zj^s- -Gemi-permanente woningen aan den Wieksl.weg. idem. J.W.A.Iseger Soest. 12 ^ec.'28 Irapporteert dat door ..Koest, C-ude Grachtj li 2 alhier mondeling gevraagd is, de door [hem af te stane grond ter verbreeding van het Oude Grachtje ,kad. bekend alhier in Sectie G. no. 2635 en 2636 gaarne in ge bruik wenscht te houden. Bij opmeting n blijkt dat de oppervlakte bedraagt 24 Kfc. Ge Directeur adviseert den grond in gebrul te geven tegen eene recognitie van f 0,10 per jaar. I onderzoek j.2 Dec.'28 rapporteert dat bij nwx -.nsk is gebleken boss.I72/2 jiatbij den bouw van een woning op het per- peel kad. bekend Gem.Soest .Sectie G. no. 3451 waarvoor vergunning is verleend bij besluit van 7 Augustus 1928 aan K.de Zoete, is gebleken dat de beerput niet voldoet kan art.47 der Bouwverordening en daarom adviseert den eigenaar aan te schrijven dat hem geen bewoonbaar verklaring der woning wordt afgegeven wanneer niet aan de voor schriften van art.47 der bouwverordening is voldaan. 14 Dec28 jmaakt bezwaar tegen verwisseling van denin zijn woning geplaatstengasmeter. Beslote richter Het scb worden (J 3 C CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 877