-^-/y "7- iog te i aan Orachtjj s door ng van er in n ge- ■ng p 24 gebrul! f 0,10 exen et per- 4. no. nd bij e Zoete, loet larom jven dat] voning voor ging is n denin BESLISSING. elling het be-l .26-1-1; end aan' ng van vrij te af wate- egen grel ordt vastgesteld, ;et adres aal den Raad worden aangeboden. besloten wordt adressanten mede te dee- len,dat hun klacht de volle aandacht heèft en een onderzoek zal woraan genomen bij de regeling van de afwatering aan de ge-j- heele omgeving Vosseveld. het de exploitatie-rekening wordt ge noegen genomen en zal gevoegd worden bij de voordracht aan den Raad te doen in verband met de crediet-aanvrage voor den bouw der woningen. In afwijking van het advies van den directeur van O.W. wordt besloten den grond aan «/.Roest, Oude Grachtje 12 alhier van jaar tot jaar te verhuren met ingang van 1 Jan. a.s. tegen een huurprijs van f 0,25 Per jaar. Indien Roest zich met deze regeling kan ver eenigen zal de verhuring geregeld worden op den jaarlijkschenhuurstaat. Besloten wordt de aanschrijving te richten. Het schrijven zal in handen gesteld worden van den Jethouder Endendijk. 3e Afdeeling Ho. 26-1-35. ii ik. x- uV Al Sjl «Lo nwwi Wv^j Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. sïtrr 2o -/ - SS 1 o" j - f z J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 878