T s lL S "o 14 U. h n. 14 14. I HaaT 14 l I BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Voorzitter Financieele Com missie. W,Verweij Soest KORTE INHOUD. stelt voor de volgende besluiten vast te stellen; in verband met de pensioensgrond slagen van onderwijzend personeel. I ..orden v a. Mej.A.E.Hupp f 153&» b. MejJ.C.v.den Broek. 2346,-- c. Mej. C.J.van Beemen II96,-- 7 Dec28 J.Beek Hilversum. Leeuwenstr.4. 21 Nov.*28 brengt ter kennis van den Raad dat het li ter oplossing van de bestaande kwestie in-| zake huur van een lokaal der woning be woond door G.H.Assink ten behoeve der hulp-secretarie, het meest wenschelijk voorkomt de huur met ingang van 1 Januari a. s. op te zeggen en hst bij weder verhu ren van de woning een afdoende regeling te| treffen ten aanzien van het schoonhouden, verwarmen en verlichten van het lokaal. wenscht tot 1 ^ei 1929 &e boerderij met uitzondering.van het weiland gelegen aan| den Bange Brinkweg 49 onder te huren van [den huurder V.v.d. Winden en vraagt daarvcj toestemming vraagt ondersteuning ten behoeve van zijn vader C.Beek, Veenpad alhier. Commissaris der Koningin. Dir.Cpenb.Jerken. P.J.Bartels. Soesterberg. 11 Dec.28 le Afd. no.843/549. brengt ter kennis een circulaire van den minister van Arbeid, Randel en Nijverheid van 6 Dec.1928,no.1084 B waarin de wen- schelijkheid betoogd wordt de plaatselijke| verordeningen op de keuring van Waren te wijzigen. bericht dat het besluit van 6 Nov.1928 tot| verleening tot ontheffing van art.8 der bouwverordening No. 4-1-112) kan worden ingetrokken daar de bouwer van de ont heffing geen gebruik zal maken. In verba besloten [dat het in den g 1 Commissi I bepaling den verg G.H.Assi iesloten leenen t ider v.d. [heeft da ning wen huring n slissing .lang ez ie dat de 1 tot het derstand f 2,- pe derstand Besloten Gommissa de Commi Aan ae c 1 en 2 1 waard00: beschouv legt in verband met de reeds met hem ge voerde correspondentie inzake huisonderwij gegeven aan zijn kind eene geneeskundige verklaring over, waaruit blijkt dat het I ëey kind voorloopig de school niet kan bezoekeal- ^ind 1/. Beslotei dat van <y 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 879