m den srerheid le wen- tseli jke| ?en te L928 tot| 3 der worden 3 ont- BESLISSING. ast te nsgrond» het la- al stie in-| g be- der lijk Januari r verhu-| eling te| houden kaal. j met eg en aan| en van t daarvc! an zijn lorden vastgesteld. In verhand met nevensstaand advies wordt besloten den Raad alsnog mede te deelen [dat het college de voordracht wijzigt in den geest als door de Pinancieele Commissie bedoeld, daaraan echter de 'bepaling te verbinden dat de ingehou den vergoeding over 1928 alsnog aan G.H.Assink moet worden uitgekeerd. besloten wordt de toestemming te ver- leenen tot 1 Hei I929wanneer de huur der v.d.binden schriftelijk bevestigd heeft dat hij tot onderverhuur der wo ning wenscht over te gaan.Omtrent ver- huring na 1 Mei 1929 wordt nog geen be slissing genomen. Aangezien uit het onderzoek is gebleken dat de kinderen van den armlastige niet tot het bijdragen in de kosten van on derstand in staat zijn wordt besloten f2,- per week van gemeentewege als on derstand vast te stellen. Jesloten wordt het schrijven van den Commissaris in handen te stellen van de Commissie van Strafverordening. Aan de ontbindende voorwaarden van sub 1 en 2 van het besluit is niet voldaan waardoor het besluit als ingetrokken oeschouwd wordt. sm ge- mderwijlï besloten -wordt P.J.Bartels te berichten indige II van gemeentewege in de kosten van het II ket geven van huisonderwijs aan zijn bezoeken kind 1/3 zal worden bijgedragen. J c vAf 1 -0 J 9 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. l -if -*<?£> U cof cOtdvtM IhH thlAAAsiyj AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 880