E ^0 b.i-A. BESLISSING. men, dat jerlei- ng van per I. zitter ering openbare anbeste- door overleg stgestel; erzoeken le noodi- ng n ver raat 42 afdak een be- enigmg e daar- handen met ers van i een rg, en stenbe- .e schoo] iarbi j 3komen *g tot Aangezien bij raadsbesluit van 28 Uov. 1928 is besloten,de kosten van het leg gen van de leiding in een gedeelte van den -Postweg aan de Utrechtsche «Vaterlei- ding Maatschappij te garandeeren en aan het leggen der leiding geen uitvoering is gegeven,zal aan den Directeur van 0. opgedragen worden te willen nagaan of de te leggen leiding in den geheelen Postwe gedekt kan worden door het waterverbruik der daaraa.n gelegen perceelen. Besloten wordt den Directeur van O.W. op te dragen zoo spoedig mogelijk een openbare aanbesteding aan te kondigen voor de levering van benzine voor het jaar 1929 met een in overleg met den wethouder vast te stellen minimum kwan tum afname en wel van merken benzine Texaco,Shell en A.P.C. De vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens als bij lagen gevoegd en geboekt in het desbe treffend register onder de volgnos, 34-0» 341,342,en 343.en 345. In afwachting van een beslissing zal een exemplaar der statuten der Algemeene Vereeniging worden aangevraagd. Besloten wordt de vergunning te verlee- nen overeenkomstig het advies van den Directeur van O.W. Overeenkomstig het voorstel wordt be sloten. w. 1- iji AANMERKINGEN. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. U-u {tVvi\jAAAnyt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 882