W. S e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. P.Swager. Soest 10 Pee.'28 ilX. De Voorzitter Wu Gem.Ontvanger St.Vincentius- Vereenigingen. te Soest. Leider van het Pegistratuur- bureau Ver. v. lied. Gemeenten. Ik X>. A.G.Rosenboom. Soest. 17 Pee28 no. 252. KORTE INHOUD. verzoekt hem vergunning te willen ver- leenen de Torenstraat in beide richtingen met 'een personen-auto te mogen bereiden. De Voorzitter deelt mede dat hem het ver- leenen van de vergunning niet mogelijk voorkomt aangezien het desbetreffend raa besluit tot sluiting van de Torenstraat in één richting daartoe de mogelijkheid niet geeft.Spreker zou er voor zijn indien be sloten kon worden de Torenstraat open te stellen voor beide richtingen en doet daar) toe het voorstel, stelt voor de voordracht van Burgemeester en Wethouders dd. 10 Dec.1928, 3e Afd» no.15-2115 opgemaakt naar aanleiding van de R.K. Kiesvereeniging e.a. terzake ver hooging van den kinderaftrek bij belasting! om advies in handen te stellen van de Coch missie inzake Belastingen. zendt maandstatenboek met het opgenomen proces-verbaal van kasopneming per 15 DecJ jl. zenden jaarverslagen over 1928 In begir. van het beide ri wordt vê stellen maken. I verzoek Jordt be Van het nomen. .uilen geeft advies inzake benoeming van een tij delijk ambtenaar ter Secretarie te be lasten met den registratuur. Uit het schril ven blijkt dat hij zonder eenig voorbehoud den sollicitant 'V. J.Dri jber te ZutPhen den meest geschikte" candidaat acht. vraagt vergunning tot het plaatsen van een kastje (kiosk) in den voortuin van zijn perceel Julianastraat 64 De Directeur van °penb.V/erken adviseert de vergunning niet te verleenen op grond dat het plaatsel van eenig bouwwerk voor de daarvoor vast gestelde rooilijn is verboden,volgens art., 8 der bouwverordening. De Voorzitter stelt zich op het wettelijk standpunt en zegt dal voor getimmöten, schuurtjes, en dergelijke! kleine bouwwerken geen vergunning als be doeld in art. 5 ^er Woningwet noodig is. In de notulen van 10 Dec.jl. is opgenomen het besluit dat de vergunning is geweigerd Dit besluit is naar zijne meening niet ge nomen en j'acht^ hij bovendien onjuistSpre ker wil de vergunning niet weigeren ,doch waar adressant vergunning vraagt hem toch Beslote ber voo 20 deze Op gron Voorzit dd. 10 1 ning op ken en str. 64 een kas zijn pe 3 C CT> 111A- Dagteekening en volgnummer. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 883