e-y -/-/2y L- i ver- .chtingen ïreiden. het ver- ;eli jk ff end rad .straat in .eid niet dien be open te doet daail emeester Afd. ding van ake ver belasting n de Oom- nomen r 15 Deci, een tfj-| i be- iet schri ar behoud hen den van een zijn cteur unning plaatset r vast- ens art., sr steltl zegt dal ngeli jke| ils be- Lg is. genomen jweigeri liet ge- Spre- 1 ,doch m toch BESLISSING. In beginsel wordt besloten tot regeling 7an het verkeer in de Torenstraat in beide richtingen.Aan den Voorzitter wordt verzocht hieromt_rent nadere voor stellen bij de Vergadering aanhangig te maken. In afwachting daarvan wordt het verzoek van P.Swager aangehouden. 7ordt besloten. Van het proces-verbaal wordt kennisge nomen. .uilen den Raad worden aangeboden. Besloten wordt densollicitant V.J.Drij- ber voor kennismaking op te roepen tegeiji 20 dezer des namiddags half drie. Op grond van d e mededeeling van den Voorzitter wordt besloten het besluit dd. 10 Dec.jl. tot weigering der vergun ning opgenomen inde notulen in te trek ken en alsnog aan A.G.Rosenboora,Juliana str. 64 te vergunning het plaatsen van een kastje (kiosk) in den voortuin van zijn perceel. v/t' iJL nj. uil - i - ut. T)( Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. r" /«r- 2 ~//J trvuxf. cLv-v1 cLtyJ -vy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 884