/VyTf BESLISSING. ir van ing van l! Ls ont- College Ll-1-13 e, 1 4 April reling vai waterlei jn rappo: kosten feuvelweg 't is ter red. Statei tri j ven dc op hun Afd.No. t in de De vergadering besluit het ontwerp schrij \ren te teekenen en te versenden aan de bed «Stat en. Besloten wordt de brandkraan geplaatst |in den Noorderweg voor rekening der ge meente te nemen als ook de niet gedekte kosten ad f 92»- wegens uitbreiding der Waterleiding in den Heuvelweg. Omtrent de nog verplichte stortingen lier bijdragen in de kosten van uitbrei ding door belanghebbenden, welke stor- Itingen zijn vastgelegd in de schriftelij - fee verklaringen door den Directeur van 3,17. bij zijn rapport overgelegd, wordt, bat de invordering daarvan betreft nog ■geen beslissing genomen, aangezien de ge- Jstelde voorwaarden opgenomen in de verkla Iriiigen van gemeentewege in verband met de (inmiddels goedgekeurde concessie voorwaar Iden waterleiding, niet kunnen worden op- Igenomen, als zijnde onuitvoerbaar. ■/c v/eS' 4?, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 888