E E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. H H- Voorzitter W'. J".Dri jber KORTE INHOUD. stelt aan de orde de goedkeuring van de voorwaarden van waterlevering in de ge-| meente Soest, vastgesteld door de N.V. Arnhemsche Waterleiding Mij. komt in de vergadering in verband met zijne sollicitatie voor de benoeming tod tijdelijk ambtenaar ter Secretarie te bc| lasten met de registratuur, ter kennis making. Ha een kort onderhoud met den sollicij tantwordt kennisgenomen van het rappor] van den leider van het Hegistratuurbure0.] der vereeniging van Hed.Gemeenten. Uit dat rapport blijkt dat hij den sollici tant, den heer V. J.Drijber voornoemd zon] der eenig voorbehoud kan aanbevelen vooi| de te vervullen functie. je voorv* iet alge Dri jber van hede Inaar tei leene wee Ij aarlij 1 2000,- (J 3 C CP Dagteekening en volgnummer. i 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 891