I BESLISSING. ig van de Ln de ge- de S.V. ■nd met eming tot rie te be kennis- n sollici et rappor tuurbureaj en. Uit sollici- noemd zoe, elen voor I I Le voorwaarden worden goedgekeurd. et algemeene stemmen v/ordt de heer v'.J. iDrijber, wonende te Zutphen met ingang Ivan heden benoemd tot tijdelijk ambte naar ter Secretarie dezer gemeente tegen eene wedde van f 1Ó00,- met vier één jaarlijksche verhooging van f 100,- tot I: 2000,-. 1 'L oT Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 892