1 '*3- m 6 a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I45T kyr. yi. 4 5 Gem.Bestuur Amersfoort Bewoners Kerkstr. Ged.Sta.ten. './e t hEnd e nd i ,i k M.Hornsveld Soest \hb8. Secretaris Wethouder O.V/. 20 Dec.128 Afd.I.No. 5 275. 14 Nov. '28 18 Dec28 3e Afd. lïo34-86/ 2588. KORTE INHOUD. Bericht geen Bezwaar te heBBen tegen defceslotei Betaling van f 25°>- aan den Directeur lthans te der Gemeente Bedrijven, als vergoeding voor aan deze gemeente Bewezen diensten! vragen verBetering der straatverlichtinjBBeslotei en rioleering in de Kerkstraat. «dragen De Directeur O.W.rapporteert dd. 19 «straatve Dec.'28 Doss; Ko.24/l6 dat de post stra;.l te Breic verlichting niet toereikend is om daaroil omtrent alsnog de gevraagde uitBreiding te ver-lden en i antwoorden, doch adviseert deze uitBrei-ldeelen. ding te doen in 1929» De rioleering adviseert hij te doen maken in 1929* Berichten het reglement van orde van dei Raad,vastgesteld den 28 ^ov.1928 voor kennisgeving te heBBen aangenomen. oal den verlaat de vergadering. vraagt wijziging van de voorwaarden,ge steld voor den Bouw van een konijnenhok aan den Mgendomwegvergunning dd. 10 Dec.1928, No.338, nl. het doen vervaller] van de verplichting tot het Bouwen van het hok met steenen voet. adviseert het College om aan B.van Kete werkzaam ter secretarie alhier wegens verricht Bijzonder schrijfwerk gedurende] de maanden September t/m December jl. ea| vergoeding toe te kennen ad f 100,-. stelt de vraag of de werklooze arbeider: in verband met het nog niet goedgekeurd crediet voor den aanleg van de Batenburg laan, nog aan die laan te werk kunnen Blijven gesteld. Beslotei dat de 1 Betreft M. Door de een ver< geven. Beslotei uit te 1 werkzaal Deze vei als een zaamhedi Secretai Elk gevi worden. Beslotei te mach stellen Bestrijd ii een crei zijnde - turier de gemei w 3 C _CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 895