uk OJJJ Hf BESLISSING. tegen deïsesloten wordt de betaling van f 25^»- Lrecteur thans te bevorderen, rgoeding diensten,! sr lichting! dd. 19 )ost strasi om daarojl f te ver- uitbrei-| te doen e van deil 8 voor en. rden,ge- ijnenhok| dd. 10 vervalleil ven van van Ketel regens Sedurendi Jr jl. et )0,-. .rbeider:| ■gekeurd atenburij runnen ^Besloten wordt den Directeur O.W. op te |iragen zoo spoedig mogelijk in 1929 de straatverlichting in de Kerkstraat uit te breiden en een rapport in te leveren [omtrent le rioleering der Kerkstraat. Een en ander aan adressanten mede te [deelen. --al den Raad worden medegedeeld. Besloten wordt adressant te berichten dat de voorwaarde wordt ingetrokken wat betreft den steenen voet ter hoogte van M. iDoor de afd.Bouw-en t/oningtoezicht zal I een vereenvoudigd voorschrift worden ge- j geven. (Besloten wordt als schrijfloon f 100,- uit te betalen op de posten waarop de ■.verkzaamheden verantwoord kunnen worden. Deze vergoeding mag niet worden beschouwc. als een vasten regel ten aanzien der werl): zaamheden welke de heer van Ketel ter Secretarie verricht. Elk geval zal op zich zelf beoordeeld worden. Besloten wordt aan den Directeur 0. te machtigen de werkloozen te werk te stellen aan de Batenburglaan en hem ter bestrijding der daaraan verbonden uitgaven een erediet te verleenen ad f 4800,- zijnde het bedrag,dat door den heer Cou turier voor verbetering van dien weg in de gemeentekas is gestort. a- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. C\Ji Kcdw—i jr ft iP-1- W Cj mvwl 1 \Ji' 5bl- 1- Jl. 111 i cAf /f7i) cu(cCuisLi***i hH>- tv.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 896