BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Voorzitter Ged.Staten. Utrecht 18 D ec. '28 H.D.v.Dorssen. Goest. /Soe 17 Dec28 st-S'berg G.v.Beek. ITieuwstraat l6 Soest. Ie Afd. 110.3728/ 2341. 24 Dec28 KORTE INHOUD. stelt voor vast te stellen de navolgende besluiten inzake ontheffing,yermindering of teruggave van schoolgelden: le. Besluit 3e afd.no. 26-I-35 T.v.d.Veerl Kohier 1927 ontheffing f 5»40 2e. Besluit 3e afd.no. 26-I-36 restitutisl C.J.Moens e.a. f 17,92 3e. Besluit 3e afd.no. 26-I-37 onthef fins} G.Koppen e.a. f 26,68 4e. Besluit 3e Afd.no. 26-I-38 ontheffing J.v.d.Berg e.a. f 11,92 5e. Besluit 3e afd. no. g6-l-39vernietigi aanslag C.v.d.Brink. 6e. Besluit 3e afd.no.26-1-40 vernieti ging aanslag 7edJ.Kastelijn, en rest tutie f 6,--. 7e. Besluit 3e Afd .no .26-1-41 ontheffing A.v.Hees e.a. f 5>10 8e. Besluit 3e Afd.no.26-1-42 ontheffing A.G.v.Hees e.a. f 16,60 9e. Besluit 3e Afd.no. 26-I-43 restitutie, A.v.Kees f 0,60 LOe. Besluit 3e afd.no.26-1-44 restitutie! W.van Meerten f 1,-- Lle. Besluit 3e Afd.no.26-I-45 ontheffinj B.Verweij e.a. f 84,40 L2e. Besluit 3e Afd.no.26-1-46 ontheffinj P.J.Bartels f 9»60 L3e. Besluit 3e Afd.no.26-1-47 restitutie J.v.d.Krol f 2,-- vragen namens den Minister van Binnenland' sche Zaken en Landbouw inlichtingen om trent bruggeldheffingen en andeie scheep vaartrechten. verzoekt maatregelen te willen_treffen dat de autobus-dienstregeling/zoodanig wordt gewijzigd dat gereden wordt op de werktijden van het personeel der Lucht vaart Afdeeling. vraagt ontheffing van art.173 ^er Alge- meene Politieverordening (winkelsluiting 5-( CJ B 3 C CT> "o I 4 4 u. 1441. Dagteekening en volgnummer. I44k.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 899