55 61 -1275 61-1446. >.1383. -7- Innen van kwitanties voor ophalen asch en vuilnis. Terugbetaling abonnementskosten telefoon Groart als comman dant Brandweer. Verantwoording betalingen voortvloeiende uit steunregeling werkloozen. Maandstatenboek Ontvanger en stand kas op 15 Jan. Behandeling rapporten uit de afdeelingen betr.begrooting '28 Crediet van f 250,- voor Commissie inzake onderzoek onregelmatigheden gasbedrijf. Crediet van f 250,- voor aankoop electroscoop Wijziging begrooting 1928 inzake posten werkverschaffing. Wijziging begrooting 1927 en 1928, en begrooting Grondbe drijf 1927 en 1928 (bebossching compl.Vl). Voorstel Raad tot het geven van bevoegdheid aan J.H.Jansen en .V.C.v.Doorn voor kasopname. Kosten van verwarming schoollokaal Beetzlaan voor Zondags school wordt voor rekening gemeente genomen. Uitbetaling declaratie Lafeber voor adviezen waterleiding. Crediet uitbreiding hoofdbuisleiding gas in verschillende wegen. Wijziging gern. begrooting 1927 en 1928. Wijziging gem. begrooting en gasbegrooting 1928(uitbreiding gasleiding) Oninvorderbaar verklaren van afbetaling bedragen aan onder stand. Verzekering tegen brand van auto-sproeiwagen. Verhooging verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Beslissing begrooting 1928 door Ged.Staten verdaagd. Uitkeering kindertoeslag aan veearts-keurmeester Winter. Omschrijving mandaten Armenzorg en Werkverschaffing. Crediet aanschaffen gasmeters f 6000,- Aanschaffing schrijfmachine gasbedrijf. Terugbetaling f 75^»- door Plaatijzerindustrie inzake schil derwerk gashouder. 'Wijziging begrooting in verband met aankoop boerderij van Winden. Vereeniging ambtenaren der gem.financiën bijdrage congres Wijziging begrooting 1927 Belegging van gelden in obligatiën. Verhoogd crediet aanleg Burg. Dekethpark en wijziging be grooting. Aangaan kasgeldleening Coöp. Centr.Haiff eisenbank f 135^»C 00- Uitkeering vergoeding motor-rijwiel hulpkeurmeester. ITiet-uitbetaling van coupons leening 6)z% (verzoek La Porte) Maandstatenboek Ontvanger en kas op 15 Maart. Vergoeding van f 75»- schrijfwerk aan B.v.Ketel. Betaling gemaakte overuren aan H.Vos. Bezwaren Ged.Staten tegen wijziging begrooting in verband met uitbetaling schadevergoeding woonwagenkamp. Belooning P.van Hille als waarn.Technisch ambt.Gasbedrijf Verantwoording van door het Gasbedrijf aan de gemeente ver schuldigde rente wegens opgenomen gelden. Aaanschaffing schrijfmachines. Uitbetaling declaratie Kraaikamp verricht werk Grondbedrijf. Wijziging gem.begrooting 1927 en 1928jgasbedrijf 1928. Aangaan kasgeldleening ad f 175»000,- met Staal en Co. Verantwoording kosten verharding Verlengde Talmalaan. Uitbetaling f $0- voor kosten Brandraad. Maandstaat Ontvanger 15 April 1928. Uitbetaling f 100,- wegens gebruik van grond als losplaats. Balans 1926 van "Goed Wonen". Verantwoording koopsom R.A.Kochheim wegens aankoop grond. Opmerkingen van het Centr.Bureau voor Verificatie en Pinan- cieele Adviezen omtrent controle administraties Gasbe drijf, Grondbedrijf en Wegenfonds. Goedkeuring begröotingswijziging crediet aankoop boerderij. Aanvulling begrootingswijziging nr. I-2-96. 42 89 98-109-110 111. 126-157 127 129 130 131 135 146 162 163 164. 178 179 184 190 191 217 223 229 232 249 253-269 254-371-461- 680-698-707- 820-858-1024 1173-1345- 1403. 259- 279 283 286 292 306 326 336-509 337 342 367-383 374 375 376 378 381 389 391 397 420 458 477 482

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 8