tl V ia volgende 'mindering T.v.cL.VeeiU f 5,40 restitutie[| f 17.92 ontheffing f 26,68 ontheffingll f 11,92 vernietig^ vernieti- n, en rest f 6,--. ontheff ingi f 5,10 "I ntheffing I f 16,60 restitutie, f 0,60 restitutie) - 1,— ontheffing r 84,40 ontheffing 9,60 restitutie 2,-- 5 innen lani igen om- e scheep reffen odanig rdt op de Lucht- r Alge sluiting) BESLISSING. 'Jevenvermelde "besluiten worden vastge steld Lesloten wordt Ged.Staten te berichten dat geene bruggeld, noch scheepvaart rechten in deze gemeente geheven wordt. Besloten wordt adressant mede te deelen dat denondernemer J.Geerestein reeds meerdere malen is verzocht bij het samen stellen van de dienstregeling rekening te houden met de werktijden der Lucht vaart Afdeeling, doch dat deze toen heeft medegedeeld dat het personeel niet van een zoodanigen dienst wenscht gebruik te maken en het hem te bezwarend is bij het aanvangen en het beëindigen der werkzaam heden der Luchtvaart Afdeeling een auto rit in te lasschen. Evenwel zal deze aan gelegenheid nogmaals met den ondernemer worden besproken. Besloten wordt afwijzend op het verzoek te beschikken. ki-t-l 1_ VtAArW\, l ^Al vb -1 - u<f (j Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. H/HotruL-rvid Cul AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 900