a a J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. VN. J.F.Monsma. Chef Afd.Finan ciën ter Secre tarie. I44T. Dir.Ooenb.Perken. 28 Dec28 l8 Dec28 44 0j Voorzitter 44/ Ged.Staten. Utrecht. 18 Dec'28 le Afd.no. 3848 lH4$. Inspecteur van ■Politie. 24 Pee.128 no.143/4 verzoekt hem eervol ontslag te verleenen uit zijn "betrekking als Chef der afd. Financiën ter Secretarie alhier in ver hand met zijn benoeming tot chef der afd. FinanciënOnderwijs en pensioenen ter se cretarie der gemeente Rheden. rapporteert dat de uitgaven wegens aan leggen van wegen ten behoeve der ïf.V. "Heidebloesem" hebben bedragen f 7521,64. De afd.Financiën deelt onder dagteeke ning van 28 Dec.'28 dat de uitgaven heb ben bedragen rond f 837^>44welke uitga ven zijn vergeleken met de af^gegeven man daten. Door de N.V. "Heidebloesem" is op dit bedrag in de gemeentekas gestort een som groot f 6.000,- overeenkomstig haar schrijven van 8 Mei 1928.(zie le afd.no. 26-2-44). In gemeld schrijven van 8 Mei 1928 verklaart de ÏT.V. zich bereid als nog f 4933,-- te zullen storten naar ge lang het werk vordert en daaraan behoefte bes taat brengt ter behandeling het schrijven van G.van Duinkerken dd. 10 Dec.1928 waarin deze overeenkomstig verzoek opgave doet van de geleden schade bij het blusschen van een brand op 31 Oc.jl. zenden om bericht en raad een adres^ van W.v.d.Akker alhier, gericht aan H.M. de Koningin waarin deze verzoekt hem voor een betrekking bij Rijks- of Gemeente politie in aanmerking te doen brengen. Door den Inspecteur van Politie alhier wordt dienaangaande bij rapport 27 Dec.28 no. 144/4 eenige mededeelingen gedaan waaraan de vergadering zich refereert. geeft in overweging den eigenaar van den hond G.v.d.Molen, Verl.Kolonieweg 2 ingevolge art.47 der Alg.?olitieverordeni4 aan te schrijven zijn hond te voorzien van een muilkorf volgens een door B.en goed te keuren model. w 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 901