pl-1- "4- (nj BESLISSING. Besloten worclt overeenkomstig zijn ver zoek tegen 1 klaart a.s. eervol ontslag te verleenen onder dank voor de vele diensten aan de Gemeente bewezen. Besloten wordt de 1T.V. te verzoeken op grond van de aangegane regelingbij den gemeente-ontvanger te willen stor ten een bedrag groot f 4933»-- Besloten wordt de landbouwers P.v.d .Bree-f mer en Jacob Brouwer te verzoeken namens de Gemeente bij G.van Duinkerken een on derzoek in te stellen naar de juistheid van de geleden schade, door hem opgege ven. Besloten wordt de Ged.Staten overeenkom stig het rapport van. den Inspecteur van Politie mededeeling te doen en te advi- seeren adressant te doen mededeelen dat bij benoeming van politie-personeel door hoogere autoriteiten geen invloed kan worden uitgeoefend op den persoon ,die tot het doen der benoeming is aangewezen .'ordt besloten. £4 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ^/t' x- li-v. l4 ^Al ^15- I- Kb-> .w </3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 902