mn. IH s- r. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. g 3 c ~o Aanduiding van den afzender. I Schoondermark. Lindenlaan 12. Soest. IH f 0 Gezondheidsoommi 14 Dec.'2$ KORTE INHOUD. "beklaagt zich over de "bediening door de Radio Centrale van de fa. DekkerSteen- huysen en Co. te Soest en doet het ver zoek invloed te doen gelden om hierin verbetering te brengen. sie 28 D ec '28 brengt gunstig advies uit op het ontwerp bouwplan van een viertal eenvoudige nood woningen. Zij acht het gewenscht het aanta! privaten minstens op twee te brengen. Hoofd-ingenieur '~21 -^ec.'sSi verzoekt nog verschillende kosten wegens der telegrafie. be- en herstrating tengevolge van de 1 kabellegging Amsterdam-Amersfoort eene rekening in 3-voud in te zenden s-Gravenhage. Hfl. P.van Essen e.a. 10 Dec.'28 Soest 14 srj H.V.Centrale Slachtplaats Soest /ethoud er Armenzorg. H. ,/illemse Soest 21 Dec28 vragen verharding en verlichting van den Belvedèreweg deelt mede da^ctoor den Raad opgemaakte vóór dracht ter benoeming van 3 commissarissen als zoodanig zijn benoemd de heeren L.den Bliek, Mr.J.H.van Goorne en H.van Klooster 5 Dec.'28 stelt voor aan de Wed. ./iggermans Becke- ringstraat alhier een ondersteuning toe te kennen van f 4,-,per week. vraagt toestemming het bouwwerk waartoe hem bij besluit van B. en W. ld. 23 Oct, 1928 vergunning is verleend geheel te mo gen afwerken in de maand Mei 1929 De Directeur van Openbare /erken rapporteert onder dagteekening 17 Dec. 1928 dat be doeld bouwwerk geheel in afwijking van de door het College gegeven voorschriften is opgetrokken. Besloten te steil schrift het feit vergunni bueeren stipt wc goedkeur aansluit den. Aan den medegedc nis is Rekening zondheic Raad dei stellen Beslotei deen i de Afd.( kosten Het adr aan den Het sch bracht Overeer ten. Beslot* ven he* het in is opg* CC Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 903