or de teen- ver- rin ntwerp e nood- t aantal en. wegens de eene ran den naakte vopr sarissen 3n H. van Becke- ïg toe aartoe 23 Oct, 1 te mo- De porteert at be- g van de iften BESLISSING. Besloten wordt de ondernemers in kennis te stellen met het ingekomen "bezwaar schrift en daarbij tevens te wijzen op het feit dat de voorwaarden waaronder vergunning is verleend tot het distri- "bueeren van radio-uitzendingen, niet stipt worden nageleefd, o.a. is nimmer goedkeuring gevraagd op de tarieven en aansluitingen enz. (punt jjder voorwaar den. Aan den heer Schoondermark zal worden medegedeeld dat zijn "bezwaar ter ken nis is gebracht aan de ondernemers. Rekening houdende met het advies der Ge zondheidscommissie wordt besloten den Raad den bouw van 4 noodwoningen voor te stellen. Besloten wordt deze aangelegeheid af te deen wanneer blijkt dat inderdaad door de Afd.Openb. Werken dienaangaande de kosten zijn gemaakt. Het adres zal 021 advies gezonden worden aan den Directeur van O.W. Het schrijven zal ter kennis worden ge bracht aan den Raad. Overeenkomstig het voorstel wordt beslo ten. Besloten wordt den eigenaar aan te schri|j ven het bouwwerk af te breken aangezien het in strijd met de verleende vergunning is opgetrokken. jf haj. J UU,. ^Jj 1 ji ki-1^. V-/-W0 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1^ ftJ! cLecdz-s AANMERKINGEN. tiï'io -/- ff s/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 904