1- i li s~ L Lo. s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. IH? I4ró\ 14M i Lil)i lHbl. Aanduiding van den afzender. Directeur 0,W, Min.van Arbeid, Handel en Li j - verheid. Centraal -Bureau van Verificatie Den Haag. J.van Deeresteir Soest. 18 Dec.2 17 Dec. '28 no.9066 M 18 Dec.'2Ê no.2114 R KORTE INHOUD. verzoekt in verband met de reorganisatie der werkzaamheden op. zijn afdeeling den heer van Hoesel vanaf 1 Sept.jl. in het genot te stellen van eene rijwieltoe lage. doet een voorstel inzake huurbepaling der woningen van in deze gemeente werkzaam zijnde woningbouwverenigingen met ver zoek dienaangaande een voorstel van het college te willen inzenden. geeft rapport omtrent controle der adminf stratie aan de Woningbouw Vereeniging "Goed Wonen" Directeur U.W. Hoofd der Schooi Kerkebuurt. Luziekvereenigipg Patientia Vinei Omnia. Soest. 22 Dec.'2$ verzoekt hem subsidie te verleenen van f 83,20 per week wanneer door hem vol daan wordt aan het verzoek van verschil lende personen werkzaam aan het Vlieg kamp te Soesterberg tot het invoeren van een rit's morgens vroeg, 1 vertrek Soes terberg om 12 uur en 1 vertrek Soest on geveer 1 uur. 22 Dec.'28 deelt mede dat door P. de ^eer, Kiaarwateil weg no.19 alhier ontheffing wordt gevraagd] van het bepaalde van art.8 der Bouwveror dening in vervand met het door hem inge diende bouwplan aan den Smitsweg op het terrein kad.gemeente Soest Sectie G no. 3110. De Directeur adviseert ontheffing tej verleenen wanneer door aanvrager in het 'Wegenfonds zal zijn gestort een bedrag ad f 228,90, en de benoodigde grond wordt afgestaan om den Smitsweg tot een breedte te brengen van 10 Meter. (5 uit het hai vanden weg). l8 Dec.^q! verzoekt wegens ongesteldheid van de ondei wijzeres Mevr.«I.de Ruiter- Kraaykamp tot tijdelijk onderwijzeres te benoemen Mej A.G.Koopmans te Soest en wel voor het tijc vak van l8 Dec.t/m 21 Dec. 1928. doet aan den Raad het verzoek de Muziek- Besloi tent in het Rosarium te verplaatsen in gb>ij de verband met den hinderwelke ondervonden wordt door he- autoverkeer tijdens de mu ziekuitvoering 4J 3 C OJ Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 905